جمله حکیمانه و ماندگار آرتور شوپنهاور

✨ در هر صد نفر یک نفر ارزش آن را دارد که با او بحث کنی!
بگذار دیگران هر چه دوست دارند بگویند،زیرا هر کسی آزاد است که احمق باشد.

? آرتور_شوپنهاور

منبع: سایت خرد ایران