جمله حکیمانه و ماندگار افلاطون

✨ به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

? افلاطون

منبع: سایت خرد ایران