جمله حکیمانه و ماندگار شرلوک هلمز

✨ گل سرخ چه چیز زیبایی ست . محصور کننده است . به نظر من بزرگترین نمایش حُسن تقدیر الهی در گلها متجلی شده و فقط خوبیه که در زندگی ارزش داره . به این جهت من معتقدم که باید فقط به گلها دل بست.

 

? شرلوک هلمز

منبع: سایت خرد ایران