جمله حکیمانه و ماندگار لئوتولستوی

✨ آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد

، زنده است

ولی وقتی سختی های دیگران

را درک می کند ، آن وقت یک انسان است

? لئوتولستوی

منبع: سایت خرد ایران