جمله حکیمانه و ماندگار لودویگ ویتگنشتاین

✨ برای اصیل بودن کافیست که دروغ نگویی . آغاز اصالت خوب همینست که نخواهی چیزی باشی که نیستی .

? لودویگ_ویتگنشتاین

منبع: سایت خرد ایران