جمله حکیمانه و ماندگار هلن کلر

✨ قشنگ ترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند؛ بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.

? هلن_کلر

منبع: سایت خرد ایران