جمله حکیمانه و ماندگار چارلی چاپلین

✨آدم های کوچک و حقیر
با عقده های بزرگ ترسناکترند!
چون از صدمه زدن به دیگران
هراسی ندارند!!

? چارلی_چاپلین

منبع: سایت خرد ایران