جمله حکیمانه و ماندگار گاندی

✨ (خودت) تغییری باش که میخوای در دنیا ببینی!

? موهانداس کارامچاند #گاندی

منبع: سایت خرد ایران