جمله حکیمانه و ماندگار ولتر

✨ به آسانی می‌توان فهمید که چه کسی بر شما حکومت می‌کند ؛ ببینید از چه کسی نمی‌توانید انتقاد کنید .

? #فرانسوا_ماری_آروئه ” ولتر “

منبع: سایت خرد ایران