جمله حکیمانه و ماندگار جويس کارول

✨ ما به آنچه حقيقتست باور نداريم ، بلكه به چيزى باور داريم كه دوست داريم حقيقت داشته باشد .

? جويس_کارول

منبع: سایت خرد ایران