پذیرفتن امواج زندگی

امواج زندگی را بپذیر، حتی اگر گاهی تورا به عمق ببرند،
آن ماهی آسوده که بر سطح دریا میبینی مرده است.

Image result for ‫نلسون ماندلا‬‎

#نلسون_ماندلا

تمدن یعنی …

تمدن یعنی

وقتی مردم، کمی خود را از فکر معاش

و قوت و غذا آسوده کنند

و به فلسفه و هنر بپردازند.

Related image

👤 #ویل_دورانت

حکایت عبید زاکانی

#حکایت 📖

جنازه‌ای را بر سر راهی می‌بردند،
درویشی با پسر بر سر راه ایستاده بودند
پسر از پدر پرسید که:

بابا در صندوق چیست؟

گفت: آدمی!
گفت: کجایش می‌برند؟
گفت: به جایی که نه خوردنی باشد،
و نه پوشیدنی، نه نان و نه هیزم!
نه آتش، نه زر، نه سیم، نه بوریا و نه گلیم!

گفت: بابا مگر به خانه ما می‌برندش؟!

Related image

👤 #عبید_زاکانی

واحد اندازه گیری کتاب خواندن

Related image

واحد اندازه گیری کتاب خواندن،
تعداد صفحه یا دقیقه در روز نیست،
بلکه مقدار تغییری است که
در شناخت از هویت خودمان
و یا ماهیت جهان اطراف مان
ایجاد شده است.